الگوریتم بهینه سازی فاخته

الگوریتم بهینه سازی فاخته

معرفی: بهینه سازی

بهینه سازی روند بهتر کردن چیزی است. به عبارت دیگر، بهینه سازی روند تنظیم ورودی ها، مشخصه های یک وسیله، فرآیند ریاضیاتی، یا آزمایش برای یافتن کمینه یا بیشینه خروجی یا نتیجه است. ورودی از یک سری متغیرها تشکیل شده است: روند یا تابع که به عنوان تابع هزینه شناخته می شود، تابع هدف یا تابع برازندگی؛ و خروجی نیز هزینه یا برازندگی است.

روش های متفاوتی برای حل یک مسئله بهینه سازی وجود دارد که برخی از این روش ها از رویه های طبیعی الهام گرفته اند.

چکیده مقاله الگوریتم بهینه سازی فاخته

در این مقاله یک الگوریتم تکاملی جدید، مناسب برای مسائل بهینه سازی غیرخطی پیوسته، معرفی می شود. این الگوریتم بهینه سازی از زندگی یک خانواده از پرندگان به نام فاخته ها، الهام گرفته است.

زندگی خاص این نوع پرنده و ویژگی های آن در تخم گذاری و زاد و ولد، انگیزه اصلی پرورش این الگوریتم تکاملی بهینه سازی جدید بوده است. مانند سایر روش های تکاملی، الگوریتم بهینه سازی فاخته (COA) با یک جمعیت اولیه آغاز می شود. جمعیت فاخته ها، در جوامع مختلف آن ها، دو نوع است:

  • فاخته‌های بالغ
  • تخم ها

تلاش فاخته ها برای زنده ماندن اساس الگوریتم بهینه سازی فاخته را تشکیل می دهد. در طول مسابقه برای زنده ماندن، برخی از فاخته ها یا تخم های آنان از بین می روند. جامعه فاختگان نجات یافته به یک محیط بهتر مهاجرت می کنند و دوباره شروع به تکثیر و تخم گذاری می کنند.

امید است تلاش فاخته ها برای زنده ماندن، به حالتی برسد که تنها یک جامعه از فاخته ها وجود داشته باشد؛ همه با یک ارزش سود مشابه.

استفاده از الگوریتم پیشنهاد شده در چند تابع محک و یک مسئله واقعی، توانایی آن را در حل مسائل دشوارِ بهینه سازی ثابت می کند.

 

پژوهشگر و تاریخ انتشار

این مقاله در 21 صفحه توسط رامین رجبیون و در پاییز و زمستان 2011 منتشر شده است.

 

بسته‌ی دانلودی این محصول شامل نسخه‌ی انگلیسی مقاله بهمراه ترجمه‌ی فارسی آن می‌باشد.