افزایش تفکیک‌پذیری چند تصویری در حضور نویز با تعیین تطبیقی وزن جمله‌ها در تخمینگر MAP

مقاله پردازش تصویر

چکیده مقاله

به منظور ارتقاء توان تفکیک پذیری تصویر و غلبه بر محدودیت های فیزیکی سیستم های تصویربرداری روش فراتفکیک پذیری تصویر مطرح می گردد. در این روش یک تصویر با تفکیک پذیری بالا از صحنه به کمک تلفیق رشته ای از تصاویر با تفکیک پذیری پایین صحنه، بازسازی می گردد.

از آنجایی که رویکرد بسیاری از روش های فراتفکیک پذیری که اخیراً مورد استفاده قرار می گیرند؛ بازسازی تصویر حذف نویز شده با تاکید بر حفظ لبه و جزئیات است.
در این مقاله بر مبنای الگوریتم های آماری، روشی تطبیقی پیشنهاد شده است که نسبت به نویز گوسی که موثرترین نویز تخریب کننده کیفیت تصویر است مقاوم بوده و دارای عملکرد مطلوبی نسبت به سایر روش های مطرح شده است.
در این روش تطبیقی، با معرفی ضرایبی جدید، اثرات نسبی جمله خطای داده و جمله تنظیم را در هر پیکسل تصویر تخمین زده شده ی با تفکیک پذیری بالا، کنترل می نماییم. این ضرایب با توجه به اطلاعات همسایگان پیکسل موردنظر تعیین می گردد.
آزمایش های انجام شده بر روی تصاویر ساخته شده و تصاویر واقعی نیز، عملکرد خوب الگوریتم پیشنهادی را نسبت به سایر روش ها تصدیق می کند.

واژگان کلیدی

فراتفکیک‌پذیری، تخمین-M، وزن تطبیقی، جمله تنظیم BEP، ماتریس شاخص لبه

پژوهشگران

  • نفیسه مفیدی
  • علیرضا احمدی فر

این مقاله در 38 صفحه و در مجله «ماشین بینایی و پردازش تصویر» سال سوم، شماره دو، زمستان 1395 منتشر شده است.